• 30 Tháng Sáu, 2023

Bảo Việt muốn cổ phần hoá 2 công ty bảo hiểm, lãi 6 tháng đạt 50% mục tiêu


Bảo Việt muốn cổ phần hoá 2 công ty bảo hiểm, lãi 6 tháng đạt 50% mục tiêu

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021-2025 là nội dung quan trọng trình cổ đông tại Đại hội năm 2023.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-sàn HoSE) vừa tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, đáng chú ý, Tập đoàn đã trình cổ đông thông qua những nội dung trọng tâm trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Bảo Việt và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bảo Việt giai đoạn 2021-2025.

Chiến lược phát triển 2021-2025: Tổng tài sản 240.000 – 250.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025

Quan điểm xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030 là phấn đấu duy trì thị phần thuộc nhóm dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ba đơn vị được xác định là “nòng cốt” thực hiện sứ mệnh là trụ cột phát triển kinh doanh truyền thống bảo hiểm của Bảo Việt bao gồm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Tổng tài sản hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 240.000 – 250.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 10 – 11%/năm. Tổng doanh thu hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 77.000 – 82.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 10-11%/năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến năm 2025 đạt khoảng 1.900 – 2.000 tỷ đồng, tăng  trưởng bình quân giai đoạn 2021  -2025 đạt 4 – 5%/năm. 

Để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra, Chiến lược nhấn mạnh giải pháp huy động vốn. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, sẽ giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại công ty mẹ  và tăng vốn điều lệ cho Công ty Mẹ theo phương thức phát hành cho các cổ đông hiện hữu từ các nguồn vốn hiện có (thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển). Ở giai đoạn 2026-2030, Bảo Việt dự kiến tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại công ty mẹ nhưng vẫn giữ tỷ lệ chi phối trên 51%.

Trong giai đoạn 2023-2025, Bảo Việt sẽ nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án giảm tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ và chuyển 2 công ty con ngành bảo hiểm (Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ) thành công ty cổ phần.

“Việc chuyển đổi Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ trong giai đoạn 2023 – 2025 là một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực, đáp ứng nhu cầu tăng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm”, lãnh đạo Tập đoàn này cũng nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về thời điểm cổ phần hoá công ty con, lãnh đạo tập đoàn cũng cho biết có khả năng thời gian kéo dài thêm do việc cổ phần hoá có nhiều quy định. Về thời điểm tăng vốn điều lệ, Tập đoàn cũng đang nghiên cứu phương án và cũng sẽ báo cáo các phương án tại ĐHĐCĐ hàng năm trình cổ đông phê duyệt.

Mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng, cổ tức năm 2022 hơn 708 tỷ đồng

Theo các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã trình và được cổ đông thông qua, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 1.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng.

Cập nhật tại Đại hội, ông Nguyễn Đình An, thành viên HĐQT cho biết Công ty mẹ ước đạt 783 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 49,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm ước đạt 550 tỷ đồng, cũng đã hoàn thành 50% mục tiêu.

Doanh thu 6 tháng đầu năm tại các đơn vị thành viên đạt xấp xỉ 50% kế hoạch. Về kết quả lợi nhuận, mảng bảo hiểm nhân thọ cũng cán mốc 50% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đều cao tại các đơn vị như công ty quản lý quỹ (58%), BVInvest (72%), Chứng khoán BVSC (49,2%).

Năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 54.540 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất đều hoàn thành kế hoạch, lần lượt đạt 2.010 tỷ đồng và 1.626 tỷ đồng.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, vượt 2,3% kế hoạch năm, tăng 5% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.066 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ đạt 14,4%.

Với kết quả trên, Tập đoàn đã quyết định trích lập các quỹ gồm quỹ đầu tư phát triển (320 tỷ đồng), quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (37 tỷ đồng), trích quỹ thưởng cho người quản lý (609,5 triệu đồng). Cổ tức năm 2022 đạt tỷ lệ 9,54% và toàn bộ bằng tiền (708 tỷ đồng). Phương án phân phối lợi nhuận trên cũng đã được cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành cao.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *